Floors 3-6, including the book stacks, are CLOSED to patrons while we make building improvements. Study space and reservable study rooms are available on the 1st and 2nd (entrance) floors. Books are available via Retrieval and Pick Up. Books located in areas of active work may take an additional 1-2 days to retrieve. 

CDC Journals and Newspapers

Journals:   China   |   Hong Kong

Newspapers:   China   |   Hong Kong

Updated 11/10/21

JOURNALSChina

Banyuetan (半月谈), China Comment (Beijing: Banyuetan Zazhishe)

Beijing hang kong xue yuan xue bao (北京航空航天大学学报), Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics (Beijing: "Beijing hang kong hang tian da xue xue bao" bian ji bu) 

Bing qi zhi shi (兵器知识), Ordinance Knowledge (Beijing: Guo fang gong ye chu ban she) 

D0: Zheng zhi xue (政治学), Political Science (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

D2: Zhongguo gong chan dang (中国共产党), Communist Party of China (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

D4: Zhongguo zheng zhi (中国政治), Politics of China (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

D6: Zhongguo wai jiao (中国外交), China’s Foreign Affairs (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

Dan dao xue bao (弹道学报), Journal of Ballistics (Nanjing Shi: "Dan dao xue bao" bian ji bu)

Dang dai guo ji wen ti yan jiu (当代国际问题研究), Contemporary International Studies (Hangzhou, Zhejiang : Zhejiang sheng Dang dai guo ji wen ti yan jiu hui) 

Dang dai hai jun (当代海军), Modern navy (Beijing: "Dang dai hai jun" za zhi she)

Dang dai shi jie yu she hui zhu yi (当代世界与社会主义),  Contemporary World & Socialism (Beijing: Dang dai shi jie yu she hui zhu yi bian ji bu) [Online Version Available]

Dang dai si chao (当代思潮), Present Ideological Trends (Beijing: Dang dai si cháo za zhi she) 

Dang dai ya tai (当代亚太), Contemporary Asia-Pacific Studies (Beijing: Zhongguo she hui ke xue yuan ya zhou Taipingyang yan jiu suo) 

Dang dai zhongguo shi yan jiu (當代中國史研究), Contemporary China History Studies (Beijing: Dang dai Zhongguo shi yan jiu za zhi she) [Online Version Available]

Dang de sheng huo (党的生活) (Ha’erbin shi : Heilongjiang "Dang de sheng huo" za zhi she)

Dang de wen xian (党的文献), Literature of Chinese Communist Party (Beijing: Zhong yang wen xian chu ban she) [Online Version Available]

Dang jian (党建), Party Construction (Beijing: "Dang jian" za zhi she) 

Dang jian wen hui (党建文汇), Compilation of documents on party construction (Shenyang Shi: Zhong gong Liaoning Sheng wei gong chan dang yuan za zhi she) 

Dang jian yan jiu (党建研究), Study of Party Construction (Beijing: Dang jian yan jiu za zhi she) [Online Version Available]

Dang shi wen hui (党史文滙) (Taiyuan Shi: "Dang shi wen hui" bian ji bu) 

Dang zheng lun tan (党政论坛), Party and Government Forum (Shanghai: Dang zheng lun tan bian ji bu)

Dao dan yu hang tian yun zai ji shu (导弹与航天运载技术), Missiles and Space Vehicles (Beijing: "Dao dan yu hang tian yun zai ji shu" bian ji bu)

E1: Jun shi (军事), Military (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

F2: Nong ye jing ji (农业经济), Agricultural Economy (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

F3: Gong ye jing ji (工业经济), Industrial Economy (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

F7: Jing ji Shi (经济史), Economic History (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

F22: Xiang zhen qi ye yu nong chang guan li (乡镇企业与农场管理), Village and Township Enterprises and Farm Management (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

F102: Lao dong jing ji yu ren li zi yuan guan li (劳动经济与人力资源管理), Labour Economics and Management of Human Resources (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

F107: Cheng shi Jing ji – Qu yu Jing ji (城市经济, 区域经济), Urban and Regional Economy (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

Fei hang dao dan (飞航导弹), Winged Missiles Journal (Beijing: "Fei hang dao tan" bian ji bu)

Fei qing yan jiu (匪情研究), Studies on Chinese Communism (Taipei: Fei qing yan jiu za zhi she) 

Guan li shi jie (管理世界), Management World (Beijing: Guanli Shijie Zazhishe) [Online Version Available]

Guo fang (国防) (Beijing: Jun shi xue shu za zhi she) 

Guo fang da xue xue bao (国防大学学报), Journal of National Defense University (Beijing: Guo fang da xue za zhi she)

Guo fang ji shu ji chu (国防技术基础), Technology Foundation of National Defense (Beijing Shi: Guo fang ji shu ji chu za zhi she)

Guo fang ke ji (国防科技), National Defense Science & Technology (Changsha: "Guo fang ke ji" bian ji bu) 

Guo fang ke ji da xue xue bao (国防科技大学学报), Journal of National University of Defense Technology (Changsha Shi: Guo fang ke ji da xue xue bao bian ji bu)

Guo fang ke ji gong ye (国防科技工业), Defence Science & Technology Industry (Hunansheng Changshashi: Guo fang ke ji daxue xuebao bian ji bu) 

Guo ji hang kong (国际航空), International Aviation (Beijing: Guo ji hang kong bian ji bu)

Guo ji tai kong (国际太空), Space International (Beijing Shi: Guo ji tai kong bian ji bu)

Guo ji wen ti yan jiu (国际问题研究), Journal of International Studies (Beijing: Shi jie zhi shi chu ban she) [Online Version Available]

Guo ji zhan lüe yan jiu (国际战略研究), International Strategic Studies (Beijing: Beijing guo ji zhan lue wen ti xue hui)

Guo ji zhan wang (国际展望), World Outlook (Shanghai: Guo ji zhan wang bian ji bu) [Online Version Available]

Guo li zheng zhi da xue li shi xue bao (國立政治大學歷史學報), Journal of History (Taipei: Guo li zheng zhi da xue li shi yan jiu suo li shi xue xi) 

Hai jun yuan xiao jiao yu (海军院校教育), Education of Naval Academies (Wuhan Shi: "Hai jun yuan xiao jiao yu" bian ji bu)

Han xue yan jiu tong xun (漢學硏究通訊), Newsletter for Research in Chinese Studies (Taipei Shi: Han xue yan jiu zi liao ji fu wu zhong xin)

Hang kong fa dong ji (航空发动机), Aeroengine (Shenyang Shi: "Hang kong fa dong ji bian ji bu”) 

Hang kong zhi shi (航空知识), Aerospace Knowledge (Beijing: Hang kong zhi shi za zhi she)

Hang kong zhi zao ji shu (航空制造技术), Aeronautical Manufacturing Technology (Beijing: Hang kong zhi zao ji shu za zhi she) 

He ping yu fa zhan (和平与发展), Peace and Development (Beijing: He ping yu fa zhan yan jiu zhong xin)

Hong qi (红旗) [later title: Qiushi (求是)] (Beijing: Hongqi Zazhishe) 

Huo li yu zhi hui kong zhi (火力与指挥控制), Fire Control & Command Control (Taiyuan: Huo li yu zhi hui kong zhi bian ji bu) 

Jie fang jun hua bao (解放军画报), The PLA Pictorial (Beijing: Jie fang jun hua bao she) 

Jie fang jun sheng huo (解放军生活), The PLA Life (Beijing Shi: Jie fang jun chu ban she) [Online Version Available]

Jing ji yan jiu (經濟硏究), Economic Research (Beijing: Jingji Yanjiu Zazhishe) 

Jun min liang yong ji shu yu chan pin (军民两用技术与产品), Dual Use Technologies & Products (Beijing: "Jun min liang  yong ji shu" bian ji bu) 

Jun shi li shi (军事历史), Military History (Beijing: Jun shi ke xue chu ban she) [Online Version Available]

Jun shi shi lin (军事史林) (Beijing: Jun shi shi lin za zhi she)

Jun shi wen zhai (军事文摘), Military Digest (Beijing: Jun shi shi lin za zhi she) [Online Version Available]

Jun shi zhan wang (军事展望), Military Prospect (Beijing: Jun shi zhan wang za zhi she)

K3: Zhongguo jin dai shi (中国近代史), Modern History of China (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

K4: Zhongguo Xian dai Shi (中国現代史), Contemporary History of China (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

Lading Mei Zhou yan jiu (拉丁美洲研究), Journal of Latin American Studies (Beijing Shi: "Lading Mei Zhou yan jiu" bian ji bu) [Online Version Available]

Liao wang xin wen zhou kan (瞭望新聞周刊), Outlook Weekly (Beijing: Liaowang Zhoukanshe)

Meiguo yan jiu (美国研究), American Studies (Beijing: Zhongguo she hui ke xue yuan Meiguo yan jiu suo) [Online Version Available]

Meiguo yan jiu can kao zi liao (美国研究参考资料), American Studies Reference (Beijing: Zhongguo she hui ke xue yuan Meiguo yan jiu suo) 

Nan Ya yan jiu (南亚研究), South Asian Studies (Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she) [Online Version Available]

Nanjing hang kong hang tian da xue xue bao (南京航空航天大学学报), Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics (Nanjing Shi: Nanjing hang kong hang tian da xue xue bao bian ji bu) 

Nei bu wen gao (内部文稿), Internal Literature (Beijing: Qiu shi za zhi she)

Ou zhou yan jiu (欧洲研究), Chinese Journal of European Studies (Beijing: "Ou Zhou yan jiu" za zhi she)

He ping (和平), Peace (Beijing: CPAPD) [Online Version Available]

Pei-ching chih Ch’un (北京之春 ), Beijing Spring (Woodside, NY: Beijing Spring) 

Qiushi (求是) [earlier title: Hongqi (红旗)] (Beijing: Qiushi Zazhishe) [Online Version Available]

Riben xue kan (日本学刊), Japanese Studies (Beijing: Riben xue kan za zhi she)

Shi jie jing ji yu zheng zhi (世界经济与政治), World Economics and Politics (Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she)

Shi jie jing ji yu zheng zhi nei can (世界经济与政治内刊) (Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she) 

Shi jie jun shi (世界军事), World Military Affairs (Beijing: "Shi jie jun shi" za zhi she)

Shi jie zhi shi (世界知识), World Affairs (Beijing: Shi jie zhi shi chu ban she) 

Shi bao (實報), The Truth Post (Pei-p’ing: Shih Pao) 

Tan Suo (探索), The Quest (Brooklyn, NY: Quest (Tan-so) Inc.) 

Tai kong tan suo (太空探索), Space Exploration (Beijing: Tai kong tan suo za zhi she) 

Wai guo jun shi xue shu (外国军事学术), Military Art of Foreign Countries (Beijing: Jun shi ke xue chu ban she) 

Wai jiao ping lun (外交评论), Foreign Affairs Review [earlier title: Journal of the Foreign Affairs College] (Beijing Shi: "Wai jiao xue yuan xue bao" bian ji bu)

Wai jiao xue yuan xue bao  (外交学院学报), Journal of the Foreign Affairs College (Beijing Shi: "Wai jiao xue yuan xue bao" bian ji bu)

Xi Ya Feizhou (西亚非洲), West Asia and Africa (Beijing: Zhongguo she hui ke xue yuan, Xi Ya Feizhou yan jiu suo) [Online Version Available]

Xian dai bing qi (现代兵器), Modern Weaponry (Beijing: "Xian dai bing qi" za zhi she) 

Xian dai fang yu ji shu (现代防御技术), Modern Defense Technology (Beijing Shi: Xian dai fang yu ji shu bian ji bu) 

Xian dai guo ji guan xi (现代国际关系), Contemporary International Relations (Beijing: Shi shi chu ban she) [Online Version Available]

Xian dai jian chuan (现代舰船), Modern Ships (Beijing Shi: Zhongguo jian chuan yan jiu yuan) 

Xian dai jun shi (现代军事), Modern Military/Conmilit (Xianggang: Xian dai jun shi chu ban she you xian gong si)

Xin hua wen zhai (新華文摘) (Beijing: Renmin Chubanshe)

Xin hua yue bao (新华月报), Xinhua Monthly (Beijing: Renmin Chubanshe) 

Xin wen yu cheng cai (新闻与成才), Journalism and Self-Cultivation (Beijing: Chang zheng chu ban she)

Xue shu jiao liu (学术交流), Academic Papers for Exchange (Beijing: Zhongguo guo ji you hao lian luo hui he ping fa zhan yan jiu zhong xin) 

Ya fei wen ti yan jiu (亚非问题研究), Afro-Asian Studies (Beijing: Beijing da xue chu ban she) 

Ya tai yan jiu (亚太研究), Asia-Pacific Studies (Beijing: Yazhou Taiping Yang yan jiu suo) 

Ya tai yan jiu (亚太研究), Journal of Asia Pacific Studies (Guangzhou Shi: "Ya Tai yan jiu" bian ji bu) 

Zhan lüe yu guan li (战略与管理), Strategy and Management (Beijing: "Zhan lüe yu guan li" za zhi she)

Zheng zhi xue yan jiu (政治学研究), CASS Journal of Political Science (Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she) [Online Version Available]

Zhi Shi Fen Zi (知识分子), The Chinese Intellectual (New York: China Perspective, Inc.)

Zhong gong yan jiu (中共研究), Studies on Chinese Communism (Taibei: Zhong gong yan jiu za zhi she)

Zhong gong zhong yang dang xiao xue bao (中共中央党校学报), Academic Journal of Central Party School of CPC (Beijing: "Zhong gong zhong yang dang xiao xue bao" bian ji bu)

Zhongguo dang zheng gan bu lun tan (中国党政干部论坛), Chinese Cadres Tribune (Beijing: bian zhe)

Zhongguo hang tian (中国航天), Aerospace China (Beijing Shi: "Zhongguo hang tian" bian ji bu) 

Zhongguo jing ji wen ti (中国经济问题), Economic Issues in China (Xiamen: Xiamen da xue jing ji yan jiu suo)

Zhongguo jun shi ke xue (中国军事科学), China Military Science (Beijing: Jun shi ke xue chu ban she) 

Zhongguo kong jun (中国空军), China Air Force (Beijing: Kong jun zheng zhi bu) 

Zhongguo min bing (中国民兵), China Militia (Beijing: "Zhongguo min bing" za zhi she)

Zhongguo she hui ke xue (中国社会科学), Social Sciences in China (Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Zazhishe) [Online Version Available]

Zhongguo yan jiu (中国研究), China Studies (Xianggang: Zhongguo yan jiu zhong xin) 

Zhongguo zhi chun (中國之春), China Spring (Alhambra, CA: China Spring Research, Inc.) 

Zhongguo zhan lue guan cha (中国战略观察), China Strategic Review (Beijing: Gai ge kai fang lun tan bian ji bu)

Zhuang bei zhi hui ji shu xue yuan xue bao (装备指挥技术学院学报),Journal of Institute of Command and Technology of Equipment ( Beijing: Zhuang bei zhi hui ji shu xue yuan xue bao bian ji bu)

Hong Kong

Chun Qiu (春秋), The Observation Post (Hong Kong: Ch’un Ch’iu Ch’u Pan Shê) 

Chêng Ming [alt: Zheng Ming] (爭鳴) (Hong Kong: Pak Ka Publisher Ltd.) 

Zhonghua Yue Bao (中華月報), China Monthly [earlier title: Tsu Kuo] (Hong Kong: Chung-hua Yüeh Pao Shê) 

Ming Bao Yue Kan (明報月刊), Ming Bao Monthly (Hong Kong: Ming Bao) 

Tsu Kuo [alt: Zu Guo] (祖國) [later title: Zonghua Yue Bao] (Hong Kong: Yu Lien Yen Chiu So) 

NEWSPAPERSChina

China Daily (International Edition) [In Print] & [Official Website] (New York, NY) 

Guangming Ri bao (光明日报), Guangming Daily [In Print] & [Official Website] (Beijing) 

Huo jian bing bao (火箭兵报) Second Artillery News [In Print] (Beijing) 

Jie fang jun bao (解放军报) Liberation Army Daily [In Print] & [Official Website] (Beijing)

Jing ji ri bao (经济日报) Economic Daily [In Print] & [Official Website] (Beijing)

Kong jun bao (空军报) [In Print] (Beijing) 

Qian jin bao (前进报) PLA Activities in Shenyang Military Region [In Print] & [Official Website] (Shenyang)

Qian wei bao (前卫报) PLA Activities in Ji’nan Military Region [In Print] (Ceased in 2016) (Jinan)

Ren min hai jun (人民海军) People’s Navy [In Print] (Beijing) 

Ren min jun dui (人民军队) People’s Army [In Print] (Lanzhou) 

Ren min ri bao (人民日报) People's Daily [In Print: Chinese edition and Overseas edition] & [Official Website: Chinese edition and International edition] (Beijing) 

Ren min wu jing bao (人民武警报) [In Print] & [Available online via Databases] (Beijing) 

Shen Bao [alt: shen pao] (申报) Chinese Daily News [In Print] & [Official Website] (Shanghai)

Shi Bao [alt: Shih Pao] (时报) The Truth Post [In Print] (Beijing) 

Xue xi shi bao (学习时报) Study Times [In Print] (Beijing)

Zhan shi bao (战士报) [In Print] (Guangzhou) 

Zhan you bao (战友报) [In Print] (Beijing) (Ceased in 2016)

Zhongguo chuan bo bao (中国船舶报), China Ship News [In Print] & [Available online via Databases] (Beijing) 

Zhongguo guo fang bao (中国国防报) Military Weekly [In Print] & [Available online via Databases] (Beijing)

Zhongguo hai yang bao (中国海洋), China Ocean News [In Print] & [Official Website] (Beijing) 

Zhongguo hang kong bao (中国航空报) China Aviation News [In Print] & [Official Website] (Beijing) 

Zhongguo hang tian bao (中国航天报) China Space News [In Print] & [Official Website] (Beijing) 

Zhongguo jun gong bao (中国军工报) [In Print] (Beijing) 

Hong Kong

South China Morning Post [In Print] & [Official Website] (Hong Kong)