Today’s Hours

Gelman Library:
Today

Ask Us

CDC Journals and Newspapers

Journals:   China   |   Hong Kong

Newspapers:   China   |   Hong Kong

Updated 11/10/21

JOURNALSChina

Banyuetan (半月谈), China Comment (Beijing: Banyuetan Zazhishe)

Beijing hang kong xue yuan xue bao (北京航空航天大学学报), Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics (Beijing: "Beijing hang kong hang tian da xue xue bao" bian ji bu) 

Bing qi zhi shi (兵器知识), Ordinance Knowledge (Beijing: Guo fang gong ye chu ban she) 

D0: Zheng zhi xue (政治学), Political Science (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

D2: Zhongguo gong chan dang (中国共产党), Communist Party of China (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

D4: Zhongguo zheng zhi (中国政治), Politics of China (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

D6: Zhongguo wai jiao (中国外交), China’s Foreign Affairs (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

Dan dao xue bao (弹道学报), Journal of Ballistics (Nanjing Shi: "Dan dao xue bao" bian ji bu)

Dang dai guo ji wen ti yan jiu (当代国际问题研究), Contemporary International Studies (Hangzhou, Zhejiang : Zhejiang sheng Dang dai guo ji wen ti yan jiu hui) 

Dang dai hai jun (当代海军), Modern navy (Beijing: "Dang dai hai jun" za zhi she)

Dang dai shi jie yu she hui zhu yi (当代世界与社会主义),  Contemporary World & Socialism (Beijing: Dang dai shi jie yu she hui zhu yi bian ji bu) [Online Version Available]

Dang dai si chao (当代思潮), Present Ideological Trends (Beijing: Dang dai si cháo za zhi she) 

Dang dai ya tai (当代亚太), Contemporary Asia-Pacific Studies (Beijing: Zhongguo she hui ke xue yuan ya zhou Taipingyang yan jiu suo) 

Dang dai zhongguo shi yan jiu (當代中國史研究), Contemporary China History Studies (Beijing: Dang dai Zhongguo shi yan jiu za zhi she) [Online Version Available]

Dang de sheng huo (党的生活) (Ha’erbin shi : Heilongjiang "Dang de sheng huo" za zhi she)

Dang de wen xian (党的文献), Literature of Chinese Communist Party (Beijing: Zhong yang wen xian chu ban she) [Online Version Available]

Dang jian (党建), Party Construction (Beijing: "Dang jian" za zhi she) 

Dang jian wen hui (党建文汇), Compilation of documents on party construction (Shenyang Shi: Zhong gong Liaoning Sheng wei gong chan dang yuan za zhi she) 

Dang jian yan jiu (党建研究), Study of Party Construction (Beijing: Dang jian yan jiu za zhi she) [Online Version Available]

Dang shi wen hui (党史文滙) (Taiyuan Shi: "Dang shi wen hui" bian ji bu) 

Dang zheng lun tan (党政论坛), Party and Government Forum (Shanghai: Dang zheng lun tan bian ji bu)

Dao dan yu hang tian yun zai ji shu (导弹与航天运载技术), Missiles and Space Vehicles (Beijing: "Dao dan yu hang tian yun zai ji shu" bian ji bu)

E1: Jun shi (军事), Military (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

F2: Nong ye jing ji (农业经济), Agricultural Economy (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

F3: Gong ye jing ji (工业经济), Industrial Economy (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

F7: Jing ji Shi (经济史), Economic History (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

F22: Xiang zhen qi ye yu nong chang guan li (乡镇企业与农场管理), Village and Township Enterprises and Farm Management (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

F102: Lao dong jing ji yu ren li zi yuan guan li (劳动经济与人力资源管理), Labour Economics and Management of Human Resources (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

F107: Cheng shi Jing ji – Qu yu Jing ji (城市经济, 区域经济), Urban and Regional Economy (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

Fei hang dao dan (飞航导弹), Winged Missiles Journal (Beijing: "Fei hang dao tan" bian ji bu)

Fei qing yan jiu (匪情研究), Studies on Chinese Communism (Taipei: Fei qing yan jiu za zhi she) 

Guan li shi jie (管理世界), Management World (Beijing: Guanli Shijie Zazhishe) [Online Version Available]

Guo fang (国防) (Beijing: Jun shi xue shu za zhi she) 

Guo fang da xue xue bao (国防大学学报), Journal of National Defense University (Beijing: Guo fang da xue za zhi she)

Guo fang ji shu ji chu (国防技术基础), Technology Foundation of National Defense (Beijing Shi: Guo fang ji shu ji chu za zhi she)

Guo fang ke ji (国防科技), National Defense Science & Technology (Changsha: "Guo fang ke ji" bian ji bu) 

Guo fang ke ji da xue xue bao (国防科技大学学报), Journal of National University of Defense Technology (Changsha Shi: Guo fang ke ji da xue xue bao bian ji bu)

Guo fang ke ji gong ye (国防科技工业), Defence Science & Technology Industry (Hunansheng Changshashi: Guo fang ke ji daxue xuebao bian ji bu) 

Guo ji hang kong (国际航空), International Aviation (Beijing: Guo ji hang kong bian ji bu)

Guo ji tai kong (国际太空), Space International (Beijing Shi: Guo ji tai kong bian ji bu)

Guo ji wen ti yan jiu (国际问题研究), Journal of International Studies (Beijing: Shi jie zhi shi chu ban she) [Online Version Available]

Guo ji zhan lüe yan jiu (国际战略研究), International Strategic Studies (Beijing: Beijing guo ji zhan lue wen ti xue hui)

Guo ji zhan wang (国际展望), World Outlook (Shanghai: Guo ji zhan wang bian ji bu) [Online Version Available]

Guo li zheng zhi da xue li shi xue bao (國立政治大學歷史學報), Journal of History (Taipei: Guo li zheng zhi da xue li shi yan jiu suo li shi xue xi) 

Hai jun yuan xiao jiao yu (海军院校教育), Education of Naval Academies (Wuhan Shi: "Hai jun yuan xiao jiao yu" bian ji bu)

Han xue yan jiu tong xun (漢學硏究通訊), Newsletter for Research in Chinese Studies (Taipei Shi: Han xue yan jiu zi liao ji fu wu zhong xin)

Hang kong fa dong ji (航空发动机), Aeroengine (Shenyang Shi: "Hang kong fa dong ji bian ji bu”) 

Hang kong zhi shi (航空知识), Aerospace Knowledge (Beijing: Hang kong zhi shi za zhi she)

Hang kong zhi zao ji shu (航空制造技术), Aeronautical Manufacturing Technology (Beijing: Hang kong zhi zao ji shu za zhi she) 

He ping yu fa zhan (和平与发展), Peace and Development (Beijing: He ping yu fa zhan yan jiu zhong xin)

Hong qi (红旗) [later title: Qiushi (求是)] (Beijing: Hongqi Zazhishe) 

Huo li yu zhi hui kong zhi (火力与指挥控制), Fire Control & Command Control (Taiyuan: Huo li yu zhi hui kong zhi bian ji bu) 

Jie fang jun hua bao (解放军画报), The PLA Pictorial (Beijing: Jie fang jun hua bao she) 

Jie fang jun sheng huo (解放军生活), The PLA Life (Beijing Shi: Jie fang jun chu ban she) [Online Version Available]

Jing ji yan jiu (經濟硏究), Economic Research (Beijing: Jingji Yanjiu Zazhishe) 

Jun min liang yong ji shu yu chan pin (军民两用技术与产品), Dual Use Technologies & Products (Beijing: "Jun min liang  yong ji shu" bian ji bu) 

Jun shi li shi (军事历史), Military History (Beijing: Jun shi ke xue chu ban she) [Online Version Available]

Jun shi shi lin (军事史林) (Beijing: Jun shi shi lin za zhi she)

Jun shi wen zhai (军事文摘), Military Digest (Beijing: Jun shi shi lin za zhi she) [Online Version Available]

Jun shi zhan wang (军事展望), Military Prospect (Beijing: Jun shi zhan wang za zhi she)

K3: Zhongguo jin dai shi (中国近代史), Modern History of China (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

K4: Zhongguo Xian dai Shi (中国現代史), Contemporary History of China (Beijing: Zhongguo Renmin Daxue Shubao Ziliaoshe)

Lading Mei Zhou yan jiu (拉丁美洲研究), Journal of Latin American Studies (Beijing Shi: "Lading Mei Zhou yan jiu" bian ji bu) [Online Version Available]

Liao wang xin wen zhou kan (瞭望新聞周刊), Outlook Weekly (Beijing: Liaowang Zhoukanshe)

Meiguo yan jiu (美国研究), American Studies (Beijing: Zhongguo she hui ke xue yuan Meiguo yan jiu suo) [Online Version Available]

Meiguo yan jiu can kao zi liao (美国研究参考资料), American Studies Reference (Beijing: Zhongguo she hui ke xue yuan Meiguo yan jiu suo) 

Nan Ya yan jiu (南亚研究), South Asian Studies (Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she) [Online Version Available]

Nanjing hang kong hang tian da xue xue bao (南京航空航天大学学报), Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics (Nanjing Shi: Nanjing hang kong hang tian da xue xue bao bian ji bu) 

Nei bu wen gao (内部文稿), Internal Literature (Beijing: Qiu shi za zhi she)

Ou zhou yan jiu (欧洲研究), Chinese Journal of European Studies (Beijing: "Ou Zhou yan jiu" za zhi she)

He ping (和平), Peace (Beijing: CPAPD) [Online Version Available]

Pei-ching chih Ch’un (北京之春 ), Beijing Spring (Woodside, NY: Beijing Spring) 

Qiushi (求是) [earlier title: Hongqi (红旗)] (Beijing: Qiushi Zazhishe) [Online Version Available]

Riben xue kan (日本学刊), Japanese Studies (Beijing: Riben xue kan za zhi she)

Shi jie jing ji yu zheng zhi (世界经济与政治), World Economics and Politics (Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she)

Shi jie jing ji yu zheng zhi nei can (世界经济与政治内刊) (Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she) 

Shi jie jun shi (世界军事), World Military Affairs (Beijing: "Shi jie jun shi" za zhi she)

Shi jie zhi shi (世界知识), World Affairs (Beijing: Shi jie zhi shi chu ban she) 

Shi bao (實報), The Truth Post (Pei-p’ing: Shih Pao) 

Tan Suo (探索), The Quest (Brooklyn, NY: Quest (Tan-so) Inc.) 

Tai kong tan suo (太空探索), Space Exploration (Beijing: Tai kong tan suo za zhi she) 

Wai guo jun shi xue shu (外国军事学术), Military Art of Foreign Countries (Beijing: Jun shi ke xue chu ban she) 

Wai jiao ping lun (外交评论), Foreign Affairs Review [earlier title: Journal of the Foreign Affairs College] (Beijing Shi: "Wai jiao xue yuan xue bao" bian ji bu)

Wai jiao xue yuan xue bao  (外交学院学报), Journal of the Foreign Affairs College (Beijing Shi: "Wai jiao xue yuan xue bao" bian ji bu)

Xi Ya Feizhou (西亚非洲), West Asia and Africa (Beijing: Zhongguo she hui ke xue yuan, Xi Ya Feizhou yan jiu suo) [Online Version Available]

Xian dai bing qi (现代兵器), Modern Weaponry (Beijing: "Xian dai bing qi" za zhi she) 

Xian dai fang yu ji shu (现代防御技术), Modern Defense Technology (Beijing Shi: Xian dai fang yu ji shu bian ji bu) 

Xian dai guo ji guan xi (现代国际关系), Contemporary International Relations (Beijing: Shi shi chu ban she) [Online Version Available]

Xian dai jian chuan (现代舰船), Modern Ships (Beijing Shi: Zhongguo jian chuan yan jiu yuan) 

Xian dai jun shi (现代军事), Modern Military/Conmilit (Xianggang: Xian dai jun shi chu ban she you xian gong si)

Xin hua wen zhai (新華文摘) (Beijing: Renmin Chubanshe)

Xin hua yue bao (新华月报), Xinhua Monthly (Beijing: Renmin Chubanshe) 

Xin wen yu cheng cai (新闻与成才), Journalism and Self-Cultivation (Beijing: Chang zheng chu ban she)

Xue shu jiao liu (学术交流), Academic Papers for Exchange (Beijing: Zhongguo guo ji you hao lian luo hui he ping fa zhan yan jiu zhong xin) 

Ya fei wen ti yan jiu (亚非问题研究), Afro-Asian Studies (Beijing: Beijing da xue chu ban she) 

Ya tai yan jiu (亚太研究), Asia-Pacific Studies (Beijing: Yazhou Taiping Yang yan jiu suo) 

Ya tai yan jiu (亚太研究), Journal of Asia Pacific Studies (Guangzhou Shi: "Ya Tai yan jiu" bian ji bu) 

Zhan lüe yu guan li (战略与管理), Strategy and Management (Beijing: "Zhan lüe yu guan li" za zhi she)

Zheng zhi xue yan jiu (政治学研究), CASS Journal of Political Science (Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she) [Online Version Available]

Zhi Shi Fen Zi (知识分子), The Chinese Intellectual (New York: China Perspective, Inc.)

Zhong gong yan jiu (中共研究), Studies on Chinese Communism (Taibei: Zhong gong yan jiu za zhi she)

Zhong gong zhong yang dang xiao xue bao (中共中央党校学报), Academic Journal of Central Party School of CPC (Beijing: "Zhong gong zhong yang dang xiao xue bao" bian ji bu)

Zhongguo dang zheng gan bu lun tan (中国党政干部论坛), Chinese Cadres Tribune (Beijing: bian zhe)

Zhongguo hang tian (中国航天), Aerospace China (Beijing Shi: "Zhongguo hang tian" bian ji bu) 

Zhongguo jing ji wen ti (中国经济问题), Economic Issues in China (Xiamen: Xiamen da xue jing ji yan jiu suo)

Zhongguo jun shi ke xue (中国军事科学), China Military Science (Beijing: Jun shi ke xue chu ban she) 

Zhongguo kong jun (中国空军), China Air Force (Beijing: Kong jun zheng zhi bu) 

Zhongguo min bing (中国民兵), China Militia (Beijing: "Zhongguo min bing" za zhi she)

Zhongguo she hui ke xue (中国社会科学), Social Sciences in China (Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Zazhishe) [Online Version Available]

Zhongguo yan jiu (中国研究), China Studies (Xianggang: Zhongguo yan jiu zhong xin) 

Zhongguo zhi chun (中國之春), China Spring (Alhambra, CA: China Spring Research, Inc.) 

Zhongguo zhan lue guan cha (中国战略观察), China Strategic Review (Beijing: Gai ge kai fang lun tan bian ji bu)

Zhuang bei zhi hui ji shu xue yuan xue bao (装备指挥技术学院学报),Journal of Institute of Command and Technology of Equipment ( Beijing: Zhuang bei zhi hui ji shu xue yuan xue bao bian ji bu)

Hong Kong

Chun Qiu (春秋), The Observation Post (Hong Kong: Ch’un Ch’iu Ch’u Pan Shê) 

Chêng Ming [alt: Zheng Ming] (爭鳴) (Hong Kong: Pak Ka Publisher Ltd.) 

Zhonghua Yue Bao (中華月報), China Monthly [earlier title: Tsu Kuo] (Hong Kong: Chung-hua Yüeh Pao Shê) 

Ming Bao Yue Kan (明報月刊), Ming Bao Monthly (Hong Kong: Ming Bao) 

Tsu Kuo [alt: Zu Guo] (祖國) [later title: Zonghua Yue Bao] (Hong Kong: Yu Lien Yen Chiu So) 

NEWSPAPERSChina

China Daily (International Edition) [In Print] & [Official Website] (New York, NY) 

Guangming Ri bao (光明日报), Guangming Daily [In Print] & [Official Website] (Beijing) 

Huo jian bing bao (火箭兵报) Second Artillery News [In Print] (Beijing) 

Jie fang jun bao (解放军报) Liberation Army Daily [In Print] & [Official Website] (Beijing)

Jing ji ri bao (经济日报) Economic Daily [In Print] & [Official Website] (Beijing)

Kong jun bao (空军报) [In Print] (Beijing) 

Qian jin bao (前进报) PLA Activities in Shenyang Military Region [In Print] & [Official Website] (Shenyang)

Qian wei bao (前卫报) PLA Activities in Ji’nan Military Region [In Print] (Ceased in 2016) (Jinan)

Ren min hai jun (人民海军) People’s Navy [In Print] (Beijing) 

Ren min jun dui (人民军队) People’s Army [In Print] (Lanzhou) 

Ren min ri bao (人民日报) People's Daily [Print Chinese edition and Print Overseas edition] & [Online Chinese edition and Online International edition] (Beijing) 

Ren min wu jing bao (人民武警报) [In Print] & [Available online via Databases] (Beijing) 

Shen Bao [alt: shen pao] (申报) Chinese Daily News [In Print] & [Official Website] (Shanghai)

Shi Bao [alt: Shih Pao] (时报) The Truth Post [In Print] (Beijing) 

Xue xi shi bao (学习时报) Study Times [In Print] (Beijing)

Zhan shi bao (战士报) [In Print] (Guangzhou) 

Zhan you bao (战友报) [In Print] (Beijing) (Ceased in 2016)

Zhongguo chuan bo bao (中国船舶报), China Ship News [In Print] & [Available online via Databases] (Beijing) 

Zhongguo guo fang bao (中国国防报) Military Weekly [In Print] & [Available online via Databases] (Beijing)

Zhongguo hai yang bao (中国海洋), China Ocean News [In Print] & [Official Website] (Beijing) 

Zhongguo hang kong bao (中国航空报) China Aviation News [In Print] & [Official Website] (Beijing) 

Zhongguo hang tian bao (中国航天报) China Space News [In Print] & [Official Website] (Beijing) 

Zhongguo jun gong bao (中国军工报) [In Print] (Beijing) 

Hong Kong

South China Morning Post [In Print] & [Official Website] (Hong Kong)